Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD
MERICEKREVNIHOTLAKU.CZ

Mgr. Michaela Nováčková, DiS.

Sídlo: Malešov 261, PSČ 285 41 
Adresa pro zasílání: Malešov 45, PSČ 285 41

E-mail: info@mericekrevnihotlaku.cz

Identifikační číslo: 88610039

Daňové identifikační číslo: CZ8257260825 (plátce DPH)

pro
uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mericekrevnihotlaku.cz

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).


Prodávající je fyzická osoba Mgr. Michaela Nováčková, DiS., místo podnikání: Malešov 261, PSČ 285 41, identifikační číslo: 88610039, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zákazníkem  internetového obchodu www.mericekrevnihotlaku.cz je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.


Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.


Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 3.4.2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ve 14denní lhůtě můžete podle zákona využít, pokud jste zboží zakoupili jako soukromá fyzická osoba. Právo na vrácení zboží vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit bez udání důvodu. Možnost vrácení zboží ve 14 denní lhůtě se nevztahuje na zboží zakoupené podnikatelem. Zboží nesmí být poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud bylo zboží použito, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nemusíte  vracet v originálním obalu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu ve 14denní lhůtě. Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat elektronicky na adresu info@mericekrevnihotlaku.cz. Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy musíte prodávajícímu zaslat zakoupené zboží. Nárok na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu Vám nevzniká. Současně se zbožím zašlete dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Zásilky s vráceným zbožím zaslané s dobírkou nepřijímáme.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu zpět kupní cenu za zboží případně upravenou o výše uvedené náklady nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve něž obdržíme vrácené zboží. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a vyhrazuje si právo započíst je na kupní cenu. Zásilky s vráceným zbožím zaslané s dobírkou nepřijímáme.


VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení zákazníka
Adresa zákazníka
Telefon a e-mail

Mgr. Michaela Nováčková, DiS.
88610039

Malešov 45
PSČ 285 41 MALEŠOV


Místo, datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.mericekrevnihotlaku.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu (číslo pbjednávky ............), jejímž předmětem byl ......... Zboží jsem převzal/a dne …
 
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zakoupené zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce číslo........, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ....... Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu


Záruka na zboží

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla je to 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).

Spolu se zbožím Vám může být zaslán i nevyplněný záruční list. Záruční list Vám potvrdíme, pokud jej pošlete spolu s číslem Vaší objednávky nebo okopírovanou fakturou na naši korespondenční adresu. Pokud není záruční list zaslán spolu se zbožím, jako takový slouží faktura, která Vám bude předána nebo elektronicky zaslána.

Reklamace

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo u výrobce nebo v autorizovaném servise. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán. V případě, že chcete reklamaci uplatnit u nás, můžete tak zboží můžete zaslat na naši korespondenční adresu (skutečně vynaložené náklady na poštovné uhrazené v souvislosti se zasláním reklamovaného zboží Vám v případě uznání reklamace jako oprávněné proplatíme na základě Vaší žádosti po předložení podacího lístku nebo přepravního listu). Společně se zbožím doložte kopii dokladu prokazujícího koupi zboží, popis závady pro kterou je zboží reklamováno a kontakt na Vás.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte. Pokud je zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, informujte o této skutečnosti informovat přepravce nebo prodejce.

Pokud je zboží doručováno Českou poštou s.p., poškození zboží oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty. Pokud je zboží doručováno kurýrní službou  PPL CZ, s.r.o., poškození oznamte telefonicky do 3 pracovních dnů na tel. 844 775 775. Pokud dodané zboží neodpovídá specifikaci v objednávce, napište nám na e-mail info@mericekrevnihotlaku.cz .

Facebook
Kontaktní údaje
Měřiče krevního tlaku.cz
8.00-14.00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz